Den dag bliver menneskeheden fattig

“Der findes ikke noget medie, som kan erstatte bogen som grobund for fantasien. Nutidens børn ser film, hører radio, ser fjernsyn, læser tegneserier – det kan alt sammen sikkert være morsomt, men har ikke noget med fantasi at gøre. Et barn alene med sin bog skaber et sted inde i sjælens hemmelige rum sine egne billeder, som overgår alt andet. Den slags billeder er nødvendige for mennesket. Den dag børns fantasi ikke længere er i stand til at skabe dem, den dag bliver menneskeheden fattig”

– Citat fra Astrid Lindgren biografi. Tak til Peter Fogde Mikkelsen for tippet!

Den situation lederskabet befinder sig i

I virkeligheden ligner den situation, som lederskabet befinder sig i, hvad angår refleksiv identitet, om den, som kunsten generelt er havnet i. For lige så svært det er blevet at skille kunst som fænomen ud fra andre af virkelighedens fænomener – kunsten udtrykker sig jo netop oftere og oftere gennem dagligdags teknikker og adfærdsformer – lige så svært er det ved at blive at skille ledelse ud fra helt generelle sociale aktiviteter som “kommunikation”, “indlæring”, “udvikling af autonomi og personlig integritet”, “pædagogisk vejledning” og “selvudvikling”

Ole Fogh Kirkeby, Det Nye Lederskab s. 182

But why? You have got Grundtvig!

Selvfølgelig skal det danske skolesystem udvikle sig og sikre, at alle elever får den bedst mulige uddannelse. Men det betyder ikke, at vi skal glemme Grundtvig. Vi skal passe rasende meget på, at vi ikke sætter det hele over styr i vores iver efter at få de danske elever til at præstere bedre i de internationale målinger. Hvis vi ikke gør det ordentligt, sker det på bekostning af læringskulturen. Vi får unge ud i den anden ende, der bliver præstationsorienterede på en sådan måde, at det mærker dem.

Fra artiklen “Dansk ‘fri læring’ er en eksportvare” af Noemi Katznelson

Bruner om intelligens

“Essensen af tankegangen er, at det er en alvorlig fejltagelse at lokalisere intelligens i et enkelt hoved. Den findes i lige så høj grad ikke kun i ens egne specielle omgivelser af bøger, opslagsværker og notater, men også i hovederne og vanerne hos de venner, man interagerer med, også i de situationer man socialt er kommet til at tage for givet.”

– Jerome Bruner, 1996:235

Færdigheder er handlingens værktøj

“Som udgangspunkt er færdigheder handlingens værktøj, som er erhvervet gennem samarbejde. Uden færdigheder er vi magtesløse. Dette gælder også for de færdigheder og den knowhow, der skal til for at konstruere fortællinger.”

– Jerome Bruner, 1996:160

Skolen er situeret i sine elevers liv og kultur

“En af de vigtigste kulturpsykologiske teser om uddannelse er selvsagt, at skolen aldrig kan anskues som kulturelt ‘fritstående’. Hvad den underviser i, hvilke tankesæt og hvilke ‘taleregistre’, den faktisk opdyrker hos sine elever, kan ikke isoleres fra, hvordan skolen er situeret i sine elevers liv og kultur.”

– Jerome Bruner, Uddannelseskulturen 1998, side 80

At undervise vil sige, at vise undere

At undervise vil sige, at vise undere, at lade elever opdage og forstå verden og medvirke til at gøre dem selvstændige og kunne begå sig og tage del i livet omkring dem. At undervise handler om at hjælpe eleverne til opnå adgang til viden om verden. Det handler om at bevæge nogen.

Citat fra lærer Eric Schmidts tale ved egen afskedsreception

Peter Senge om hvad fremtidens skole skal arbejde med

“We need kids who can think for them selves, we need kids who have high level of motivation, we need kids who are mature (the issues we face are complex ethically as well as technically), we need kids who can work as teams, we need kids who are systems thinkers, and are good analysis and synthesis, these kind of messages need to be communicated into our society otherwise I guaranty the education system will never chance. Because business is the big voice in this conversation.”

Fra dette interview på youtube

Oliver Burkeman som citeret på Brain Pickings af Maria Popova

One foundation of effectuation is the “bird in hand” principle: “Start with your means. Don’t wait for the perfect opportunity. Start taking action, based on what you have readily available: what you are, what you know and who you know.”

Oliver Burkeman som citeret på Brain Pickings Weekly i artiklen “Stop making plans: How Goal-Setting Limits Rather Than Begets Our Happiness and Success”

Jerome Bruner, Uddannelseskulturen fra 1996

“Hvis man skal teoretisere om undervisningspraksis i et klasseværelse (eller i ethvert andet miljø for den sags skyld), gør man klogt i at tage de folketeorier i betragning, som de, der er involveret i undervisningen og læringen, allerede er i besiddelse af. For enhver fornyelse, man som “ægte” pædagogisk teoretiker ønsker at indføre, er nødt til at konkurrere med, erstatte eller på anden måde tilpasse de folketeorier, som allerede styrer både lærere og elever.”

Jerome Bruner i Uddannelseskulturen fra 1996 side 103

Keith Grint fra Problems, Problems, Problems: The social construction of leadership

If we return to some of the early modern theorists on power, like Bachrach and Baratz (1962), Dahl (1961) and Schattschneider (1960), all summarized in Lukes’s (1974) ‘Three Dimensions of Power’, then we can see how the very denial of Soft Power is – in itself and ironically – an example of Soft Power – where certain aspects of the debate are deemed irrelevant and thus subordinated by those in power. In other words, and to adopt Nye’s terminology again, to deny that any other option exists (e.g. Soft Power) is itself an ideological claim – for example, Soft Power, and not simply a claim to the truth. While Soft Power seems appropriate to Leadership with its requirement for persuasion, debate and ideological attraction, Hard Power clearly fits better with Command, but Management sits awkwardly between the two rooted in both or neither, because coercion is perceived as inappro- priate within a free labour contract, while ideological attraction can hardly explain why all employees continue to turn up for work.

Keith Grint, Problems Problems Problems, 2005

Everything is obvious

“Around 90 percent of Americans believe they are better-than-average drivers, and a similarly impossible number of people claim that they are happier, more popular, or more likely to succeed than the average person. In one study, an incredible 25 percent of respondents rated themselves in the top 1 percent in terms of leadership ability. This “illusory superiority” effect is so common and so well known that it even has a colloquial catchphrase – the Lake Wobegone effect, named for Prairie Home Companion host Garrison Keillor’s fictitious town where “all the children are above average.” It’s probably not surprising, therefore, that people are much more willing to believe that others have misguided beliefs about the world than that their own beliefs are misguided. Nevertheless, the uncomfortable reality is that what applies to “everyone” necessarily applies to us, too. That is, the fallacies embedded in our everyday thinking and explanations, which I will be discussing in more detail later, must apply to many of our own, possibly deeply held, beliefs.”

Fra bogen Everything is Obvious (once you know the answer) af Duncan J Watts

Christen Kold, Om Børneskolen (1850)

“Vil man bygge tro på skriften, kommer man kun til at bygge på sin egen eller andres fortolkning, og vi har et nyt pavedømme. Sandheden kan lige så let, om ikke lettere, holdes tilbage og forvanskes gennem skrift, som gennem det mundtlige ord. Det står til enhver tid de lærde frit for at danne sig et sprog, som lægmand ikke forstår. Det er også til dels sket i vore dage. Men også i vore dage er ånder blevet vakte, og de kan have gavn af at læse, og af, at der gives folkelig lærdom i et folkeligt sprog. Derfor bør folket lære at læse. Men de bør lære det således, at de erkender læsningen som et middel til oplysning, og ingenlunde som hensigt.

Christen Kold, Om Børneskolen s. 9 (1850)

Christen Kold i “Om Børneskolen”

“Børneskolen har gjort sig skyldig i den fejl, at den næsten udelukkende har søgt at tale til forstanden og kun delvis til følelsen, mens fantasien, indbildningskraften, har været så godt som helt forbigået”

Christen Kold i “Om Børneskolen” skrevet omkring 1850

Søren Kierkegaard: “Brudstykker af en ligefrem Meddelelse”

At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaa mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Men al sand Hjælp begynder med Ydmygelse: Hjælperen maa først ydmyge sig under dem, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke at forstaae, hvad den Anden forstaar.

– Søren Kierkegaard, “Brudstykker af en ligefrem Meddelelse”